Dobrze przygotowany nauczyciel przyszłością oświaty

Kapitał ludzkiWSPTUE
WSPT w Koninie realizuje  projekt „Dobrze przygotowany nauczyciel przyszłością oświaty” współfinansowany  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.2. Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli - projekty konkursowe.